ADVOCAT LABORALISTA

Calduch Advocats, com Advocat Laboralista l’hi oferim la millor assistència en Dret Laboral, amb anys d’experiència i milers de casos favorables, tindrà la millor cobertura legal. Confiï amb els nostres advocats per solucionar tots els seus problemes e inquietuds laborals.

¿Que és el Dert Laboral?
Advocat Laboralista

Advocat Laboralista – Calduch Advocats

També conegut com Dret Social o Dret del Treball, el Dret Laboral és la branca del Dret on els principis i les normes tenen com a finalitat la tutela del treball humà realitzat de forma lliure, per conta aliena, en relació de dependència i a canvi d’una contraprestació.

És un sistema normatiu heterònim i autònom que regula determinats tipus de treballs dependents i relacions laborals.

Calduch Advocats, com advocat laboralista, l’hi ofereix:
 • Reclamacions i demandes contra acomiadaments nuls e improcedents.
 • Càlcul de liquidació e indemnitzacions relatius a acomiadaments.
 • Reclamacions i demandes contra resolucions de incapacitat permanent, total o absoluta.
 • Càlcul de pensions e indemnització per motiu de incapacitat temporal o permanent.
 • Reclamacions i demandes relatives a incompliments de contractes de treball, convenis i acords col·lectius i ordenament laboral general.
 • Reclamacions i demandes relatives a extincions de contractes per incompliment de la empresa.
 • Reclamacions i demandes per mobbing i assetjament laboral.
 • Reclamacions i demandes per discriminació per edat, sexe, religió, etc.
 • Reclamacions i demandes en relació a malalties i accidents laborals.
 • Assessorament i gestió a empreses en expedients  de regulació de treball i/o suspensió de contractes i/o reducció de jornada (preparació de informes preliminars, memòries explicatives, assistencial en negociacions, preparació de decisions finals).
 • Assessorament i gestió a sindicats o treballadors en expedients de regulació de treball i/o suspensió de contractes i/o reducció de jornades.
 • Reclamacions i demandes relatives a processos de modificació substancial de contractes.