LA NUL·LITAT DE LES TARJETES REVOLVING.

Com aconseguir la devolució dels interessos pagats en aquesta
mena de crèdits.

Avui dia molts bancs ofereixen als seus clients sistemes de crèdit
revolving. Aquest és un sistema pel qual l’entitat concedeix una línia de
crèdit amb un import màxim del qual es pot fer ús durant un període
determinat. L’usuari estableix la quota que desitja pagar tots els mesos,
quantitat formada per part de l’import que utilitza més els interessos
generats per l’import disposat. En ocasions aquest sistema no requereix
que el client tingui un compte corrent amb el banc, i només necessita fer
trucades telefòniques per a que realitzin ingressos al seu compte habitual.

En moltes ocasions aquests crèdits es concedeixen amb un tipus d’interès
molt elevat, que es justifica en base al risc que corre l’entitat financera.
Això fa que si algú s’endarrereix en tornar el préstec, es pot acabar
trobant que el banc li demana que torni el doble del que va prestar en el
seu moment.

En realitat però els consumidors no tenen que aguantar aquesta situació.
Existeix una reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem considerant que
els interessos notablement superiors als normals són excessius i usuraris.
Els interessos normals es calculen en base a l’interès mitjà ordinari de les
estadístiques que publica el Banc d’Espanya. Per a identificar el que seria
abusiu, la sentència del Tribunal Suprem 628/2015 de 25 de novembre va
considerar que un interès superior al normal (en aquest cas un 24,6%)
però inferior al seu doble ja era excessiu.

Només es podrien permetre interessos tant elevats en casos en que, per
exemple, el prestatari pretengui un negoci d’elevat rendiment però també
d’elevat risc, cosa que justificaria un interès proporcional al perill. Però és
evident que en la majoria dels crèdits revolving no es donen aquestes
circumstàncies.

En base al seu caràcter abusiu i il·legal, una sentència pot aconseguir que
es declari nul un préstec amb interessos d’aquesta mena i no només
aconseguir que no s’hagin de pagar els interessos que es deguin, sinó
aquells que el client ha abonat des del moment de la constitució del
préstec. Per tant s’haurà de tornar la quantitat prestada, però no els seus
interessos.

 • En el cas d’empreses o de préstecs per negocis.

La majoria de la normativa sobre interessos usuraris deriva de la
legislació sobre consumidors (en termes legals, es consideren usuaris les
persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit diferent al
professional o empresarial). Això no evita però que els préstecs
mercantils es puguin beneficiar de la prohibició de la usura sota certes
circumstàncies. Així en aplicació de la Llei de 1908 sobre repressió de la
usura es pot declarar la nul·litat un negoci jurídic en aquestes
circumstàncies:

 • Interès notablement superior al normal i desproporcionat amb les
  circumstàncies al cas, o en condicions que resultin abusives.
 • Préstec acceptat només en base a la situació anguniosa, la
  inexperiència o la limitació de facultats mentals. Si el préstec és per
  una empresa, les circumstàncies difícils han de ser per l’entitat, no
  pels seus socis (encara que siguin socis únics).
 • Es suposi rebuda major quantitat que la realment entregada, siguin
  quines siguin la seva entitat i circumstàncies.

Per posar un exemple, el Tribunal Suprem va considerar que un préstec a
sis mesos, amb un interès de demora del 30%, una garantia hipotecària
superior a la quantitat prestada, cobrament anticipat d’interessos i
situació angoixant del prestatari era usura.

Cal demostrar tots aquests punts per a que estiguem davant d’un negoci
usurari. En conjunt doncs els crèdits revolving de les empreses també
poden ser usuraris, però amb uns requisits més estrictes.

Si vostè ha contractat un préstec revolving amb un interès abusiu, no es
resigni a aquesta situació i reclami el seu dret. CALDUCH ABOGADOS
disposa d’advocats que poden ajudar-lo.

SI UN ACCIDENT EMPITJORA UNA LESIÓ ANTERIOR, ESTEM DAVANT D’UN ACCIDENT DE TREBALL?

En un article anterior vam definir què és un accident de treball i els
conceptes que engloba. Ara bé, en ocasions els accidents de
treball no són noves lesions, sinó un agreujament de malalties o
problemes de salut ja existents. En un cas com aquest, en que la feina no
causa un nou perjudici, sinó que agreuja un problema ja existent, es pot
parlar d’accident de treball?

Aquí hem de partir de l’estudi de l’article 115 de la Llei General de la
Seguretat Social. En el seu apartat 2.f la norma diu que es considera
accident de treball:

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el
trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión
constitutiva del accidente.

És important destacar que una lesió es considera accident de treball
encara que no hi hagi una falta de seguretat o d’higiene al lloc on es
presten serveis. Cal només que les tasques encomanades causin una lesió
malaltia que generin un perjudici per a la salut.

Tampoc és necessari que l’accident laboral afecti la part del cos en la qual
el treballador té la malaltia. Només que aquesta lesió empitjori un
problema que ja es pateix. Així per exemple és possible que en trencar-se
una cama en una caiguda a la feina s’empitjori una lesió preexistent a la
columna vertebral.

Això succeeix també en el cas de les anomenades malalties o lesions
silents. És a dir, el cas d’una dolencia que es desconeixia al moment de
l’accident. Pensem que en alguns casos alguns problemes (com lesions
lumbars que es manifesten després d’anys de treball físic) no causen
molèsties greus fins que no es pateix una lesió laboral.

Sentencia del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 2013

Es cierto que el trabajador ya padecía lesiones degenerativas en su
columna vertebral antes del accidente. Pero esa patología no le
había mermado sus facultades para ejercer las labores propias de la
profesión que ejercía -no consta siquiera la existencia de bajas
anteriores a causa de esas dolencias- y después del accidente
quedó incapacitado. El supuesto aparece así como paradigma del
mandato legal: lesiones anteriores al accidente que se agravan a
consecuencia del sufrido en el desempeño del trabajo

Cal tenir també present que els efectes d’una lesió no es fan evidents a
vegades fins mesos després de l’accident. Però que el concepte d’accident
laboral també inclou les seqüeles, per tant aquestes situacions també
estan incluides per la llei. Així ho diu el Tribunal Suprem:

(…) ser doctrina reiterada de esta Sala la de que es constitutiva de
accidente laboral toda agravación de cualquier enfermedad
preexistente que sufra el trabajador y se produzca con ocasión del
accidente (Sentencia de 15 de juliol de 2015).

No s’ha de menysvalorar mai la diferència entre que una lesió es consideri
o no accident de treball. En primer lloc perquè la prestació per incapacitat
és més elevada en els casos d’accidents laborals. Després perquè en els
casos en que la lesió o la malaltia laboral causen incapacitat, la prestació
que s’obté resulta millorada en un 30%. Per últim, però no menys
important, molts convenis col·lectius preveuen beneficis pels accidentats.
O fins i tot obliguen l’empresa a tenir assegurances a favor d’aquests
treballadors.

Si té el dubte de si una lesió es podria considerar laboral, li recomanem
posar-se en contacte amb CALDUCH ABOGADOS per aconseguir
assessorament jurídic.

LA REFORMA DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS, COM M’AFECTA?

El 6 de març entra en vigor el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Aquesta norma busca
equilibrar la situació entre arrendador i llogater, i afrontar els problemes
de l’habitatge a Espanya (escassetat de lloguers disponibles, preus
elevats). A continuació exposarem els principals canvis i com poden
afectar els contractes d’arrendament més habituals. Cal tenir present,
abans de començar que aquest contracte afecta tots els contractes
existents avui dia, no només els que es firmin després de l’entrada en vigor.

LA DURADA DEL LLOGUER.

 • Pròrroga de la durada: si el contracte es va celebrar per tres anys
  (com era la situació legal habitual abans de la reforma), quan es
  compleix el trienni el contracta es prorrogarà anualment fins als cinc
  anys. Arribant fins als set anys si l’arrendatari és una persona
  jurídica. Excepte si l’arrendatari indica trenta dies abans que no té
  intenció de renovar-lo.
 • Si el contracte no té cap durada determinada, es suposa aleshores
  que té una durada d’un any. I que es prorroga anualment fins als
  cinc.
 • Un cop arribats als cinc anys de lloguer, el contracte es prorroga
  tres anys més (per terminis anuals). Aquesta pròrroga és
  automàtica a menys que una de les parts demani el contrari amb
  antelació. El preavís és de quatre mesos (abans era de un mes).

CONDICIONS ECONÒMIQUES.

La fiança segueix essent d’una sola mensualitat. Però en els casos en que
la durada sigui de cinc anys, es poden fixar garanties addicionals, sempre
que aquestes no tinguin valor superior a dues mensualitats (com ara un
dipòsit o un aval bancari).

En el referent al preu del lloguer, la llei estableix que només es pot
modificar anualment en base a les condicions establertes al contracte. I
en el cas en que no es fixi cap condició, es considera que el preu queda
inalterable per la durada del contracte. En tot cas, s’ha acabat el sistema
de renovació automàtica de lloguers. L’increment anual no pot ser
superior a l’IPC.

Sí dona la possibilitat d’actualitzar els lloguers en base a l’Índex de
Garantia de Competitivitat, però sempre que no superi l’IPC. Si el
contracte estableix un sistema poc clar o sense indicadors, caldrà aplicar
aquest índex.

PAGAMENTS A IMMOBILIARIES.

Actualment quan es troba un habitatge de lloguer a través d’una
immobiliària, el llogater acostuma a pagar a aquesta un mes de
mensualitat a canvi del seu servei. Amb la nova reforma, aquestes
despeses passa a ser càrrec de l’arrendador si és una persona jurídica. És
a dir, per persones físiques, es pot continuar amb el sistema habitual.

LLOGATER DE BONA FE, ARRENDADOR FALS.

Una novetat de la llei és que els casos en que un llogater contracti una
arrendament creient de bona fe, aquest té valor legal. Sempre que la
persona que li arrendi consti com a tal al registre de la propietat, o que
existeixi una aparença de dret que sigui imputable al propietari actual.
Aquests contractes tenen una durada de cinc anys.

DESNONAMENTS.

Quan es presenti una demanda de desnonament per impagament de
lloguers, el jutjat concedirà deu dies al llogater per pagar o desallotjar
l’habitatge (o donar un motiu per no fer-ho).

L’arrendador també pot indicar a la demanda que condonarà tot o part del
deute si el llogater deixa lliure l’immoble en un termini fixat (no inferior a
15 dies).
Si es demana directament el desnonament, no caldrà presentar demanda
executiva un cop s’obtingui sentència favorable a la demanda.
Encara que el llogater abandoni la finca, el propietari pot demanar que es
faci el desnonament igualment. Això serveix per a que els oficials del
jutjat certifiquin l’estat en que es troba l’habitatge.

La nova llei introdueix altres novetats: la primera, que un desnonament ja
no es podrà fer d’improvís, sinó que caldrà que el jutjat fixi un dia i una
hora. A més a més, en cas que el llogater estigui en situació de
vulnerabilitat, cal que prèviament s’informi als serveis socials, i es
paralitzi el procés per un mes fins que aquests adoptin mesures adients
(tres mesos si el demandant és persona jurídica).

En conjunt els canvis tenen prou importància com per a recomanar
qualsevol persona amb dubtes (ja sigui llogater o arrendatari) que es posi
en contacte amb CALDUCH ABOGADOS si necessita assessorament.