COM ACONSEGUIR UNA MORATÒRIA DEL LLOGUER A CAUSA DEL CORONAVIRUS.

L’estat d’alarma decretat per causa de l’epidèmia del Covid 19 ha causat
una tensió insostenible a la nostra economia. Això ha forçat a moltes
empreses a iniciar expedients de regulació temporal d’ocupació, o fins i
tot a plantejar expedients de concurs de creditors o fallides. Els qui
pateixen aquesta situació especialment són les famílies. Que es troben en que no poden afrontar el pagament del lloguer, una de les seves despeses
principals. Essent a més a més que l’estat d’alarma dificulta el trobar un
nou pis de lloguer.

El Govern central ha aprovat una pròrroga dels contractes d’arrendament
i una moratòria en els lloguers que poden pal·liar aquesta situació.

El primer que cal tenir present es que, encara que es parli de “tornada a
la normalitat” l’estat d’alarma segueix vigent a efectes legals.

 • Pròrroga dels contractes de lloguer.

Si el contracte de lloguer havia d’extingir-se en el termini entre l’1 d’abril
de 2020 i dos mesos després a que acabi l’estat d’alarma, l’arrendatari
pot sol·licitar una pròrroga per sis mesos.

L’arrendador ha d’acceptar aquesta pròrroga, que es fa en les condicions
pactades en el contracte (és a dir, no pot apujar el lloguer).

Si davant d’aquesta petició l’arrendador presenta una contraoferta,
recomanem ser cautelosos i consultar un advocat el text d’aquesta oferta.

 • Moratòria en el pagament del lloguer.

La moratòria presenta més complicació que la pròrroga. En primer lloc, la
poden demanar només persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Després és necessari que l’arrendador sigui una persona física o jurídica
que tingui més de deu habitatges en lloguer o una superfície construïda
de més de 1.500 m2.

– Durada de la moratòria.

Una moratòria és un ajornament. En aquest cas, s’ajorna haver de pagar
els lloguers per un termini mínim de tres anys. No és un préstec de cap
mena, de manera que no es poden pactar interessos.

– Requisits per aconseguir la moratòria.

Cal que la persona estigui en una situació d’atur, ERTE, reducció de
jornada per cuidar a familiar malalt (només en el cas d’empresaris) o
situacions anàlogues. Aquí s’obre un ampli ventall de possibilitats. Cal a
més a més que la seva unitat familiar compleixi uns requisits:

 • Que tingui uns ingressos que no superin el triple de l’IPREM
  per 2020 (1.613,64 euros), i que el lloguer i les despeses
  familiars (aigua, llum, telèfon, internet, etc.) arribin al 35 per
  cent dels ingressos.
 • El nivell d’ingressos es modifica per cada un d’aquests factors:
 1. Per cada fill que visqui amb la família es suma un 10 per
  cent al triple. Un 15 per cent si la família és
  monoparental.
 2. Si viu amb la família un parent amb una discapacitat
  reconeguda del 33 per cent o superior, situació de
  dependència o similar, es passa del triple al quàdruple
  de l’IPREM.
 3. Si la discapacitat és per motius de malaltia mental,
  cerebral o discapacitat intel·lectual igual o superior al
  33, o discapacitat físic o sensorial igual o superior al 65
  per cent, es passa al quíntuple de l’IPREM.

Unitat familiar és la que forma un matrimoni (o parella de fet registrada)
amb fills o descendents a càrrec, més ascendents o descendents.

L’excepció del pis en propietat.

La norma disposa que no es beneficien de la moratòria les persones que,
apart de viure en un habitatge de lloguer, siguin propietaris d’un
habitatge que tenen llogat a una tercera persona. És a dir, les persones
que són propietàries d’un pis però no hi viuen, sinó que el tenen arrendat
a un altre, i al mateix temps paguen un arrendament pel seu domicili.

La única excepció és que aquest pis s’hagi adquirit per herència i es tingui
la propietat compartida amb altres persones. També si el propietari no pot
viure en aquest pis de lloguer per raons de mobilitat.

Aquí cal recordar que la llei d’arrendaments urbans permet que un
propietari reclami al seu llogater que deixi l’habitatge si ell mateix el
necessita amb urgència. Com s’aplica aquesta norma en el cas de
pandèmia, és un supòsit interessant.

 • Documents i tràmits.

El titular del contracte d’arrendament ha de preparar tots els documents
que acreditin aquesta situació i presentar-los a l’arrendador. Si falta cap
document (o no es pot reunir per l’estat d’alarma) cal una declaració de
responsabilitat.

RECUPERI ELS DIES DE VISITES AMB ELS SEUS FILLS QUE HA PERDUT A CAUSA DE CONFINAMENT.

L’estat d’alarma per l’epidèmia de Covid 19 ha trastornat el règim de visites pactat per moltes parelles divorciades o separades. La por al contagi ha permès que alguns pares hagin conservat aconsegueixo els fills durant tot el període de confinament, mentre que l’altre pare només ha pogut
veure’ls mitjançant vídeo-anomenades. La qual cosa, òbviament, no basta per a tenir una relació satisfactòria entre pares (o mares) i fills.

Ara que comença a aixecar-se el confinament, sorgeix la pregunta de si el pare que s’ha quedat amb els nens tot aquest temps pot recuperar el temps perdut. Davant aquesta pregunta CALDUCH ADVOCATS vol informar del següent:

 • El temps que un dels pares ha passat separat dels seus fills no genera cap dret a l’altreprogenitor. Pel que ha de recuperar-se el règim normal de visites.
 • El pare que ha perdut les seves visites té dret al fet que es pacti una compensació que permeti restablir l’equilibri entre els pares. Especialment de cara als pròxims mesos d’estiu.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, que estableix l’estat d’alarma, preveu un procés judicial especial i ràpid que permet restablir l’equilibri en el règim de vistes o en la custòdia compartida en
aquests casos.

EL TEMPS PASSAT CONFINAT AMB ELS FILLS NO POT COMPTAR COM A VACANCES.

Hem vist que el progenitor que ha passat tantes setmanes separat dels seus fills té dret a recuperar el temps perdut, però aquesta compensació només ha de permetre recuperar un equilibri amb els seus pares.

Aquesta idea de l’equilibri es contradiu amb interpretacions tendencioses que podrien valorar, per exemple, que el termini de confinament ha de comptar com a part del període de vacances escolars. Per la qual cosa el progenitor que no ha estat confinat no té automàticament dret a tenir els nens amb ell (o ella) durant tot l’estiu.

Una quarantena general per causa de pandèmia no són unes vacances, encara que un progenitor no hagi treballat. La cura dels fills 24 hores ha estat una càrrega per als pares que han hagut de fer-ho.
Per tant haver tingut als nens aquest temps no genera cap dret especial sobre les vacances a l’altra part.

Encara que la llei té una interpretació àmplia, la idea bàsica és que s’ha de restaurar un equilibri entre les dues parts. Pel bé dels menors i perquè es mantingui un règim de visites que se suposa s’ha creat per a afavorir-los.

Si vostè es troba en una de les dues situacions que hem descrit, posi’s en contacte amb CALDUCH ADVOCATS per a obtenir l’assessoria jurídica que necessita.

Article 3. Àmbit del procediment especial i sumari en matèria de família.
Durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, es decidiran a través del procediment especial i sumari regulat en els articles 3 a 5 del present reial decret llei les següents demandes:
a) Les que versin sobre pretensions relatives al restabliment de l’equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un dels progenitors no hagi pogut atendre en els seus estrictes termes el
règim establert i, en el seu cas, custòdia compartida vigent, a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern i les altres autoritats sanitàries a fi d’evitar la propagació del COVID-19.

COM ES RECUPEREN LES HORES DEL PERMÍS RETRIBUIT PEL COVID 19?

L’epidèmia del coronavirus, o covid 19, ha generat un escenari nou i completament desconegut en el món laboral. Per ordre del Govern, durant dues setmanes tots els treballadors no essencials s’han vist confinats al seu domicili, en situació de permís retribuït. Ara que aquesta ordre ha esgotat el seu termini, treballadors i empresaris es fan preguntes llegítimes, com ara:

 • Què pot fer l’empresa per recuperar la producció perduda per aquest confinament?
 • Com afecta aquest temps de permís les vacances que els resten als treballadors?
 • L’haver tingut tot aquest temps de permís (encara que fos obligat) afecta als altres dies de permís reconeguts per la llei i els convenis col·lectius?

En primer lloc hem de dir que la situació és tant nova que no té cap precedent. No obstant, l’Estatut dels Treballadors ja dóna alguna base sobre com es pot afrontem el repte de recuperar el permís retribuït.

Els pròxims dies penjarem una sèrie d’articles en aquesta web,  i estudiarem com es poden recuperar les hores i quina és la forma de fer-ho més adequada.

PRIMERA PREGUNTA: COM S’HA DE RECUPERAR EL PERMÍS RETRIBUIT.

En primer lloc hem de dir que el terme “permís”, que ha utilitzat el Govern, és enganyós, perquè normalment el permís s’entén com un dret del treballador a reclamar uns dies lliures quan necessita afrontar situacions personals com ara mudances, malalties greus de familiars, etc. Aquí encara que el confinament s’hagi ordenat per motius de salut pública, hi ha poca base per considerar que es tracti d’un permís pròpiament dit.

Centrant-nos en el tema, el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març dona algunes bases sobre com recuperar les hores de treball perdudes per causa del confinament. Així l’article 3 del Reial Decret-llei disposa que aquestes hores s’han de recuperar al llarg del que queda d’any (fins 31 de desembre de 2020). Però prèviament és necessari que l’empresa arribi a un acord amb els treballadors sobre la forma en que es farà. 

Aquesta negociació s’ha de fer amb el comitè d’empresa de cada centre o, a manca de comitè, amb els mateixos treballadors. I no és un simple tràmit formal, sinó un requisit legalment exigit. Això significa que un empresari no pot ordenar als treballadors que canviïn els seus torns de feina (per exemple) o renunciïn a dies de vacances o afers propis si abans no ha intentat un acord consensuat. I, lògicament, ha de poder demostrar que aquesta negociació s’ha intentat seriosament.

Els treballadors i els seus representants poden intentar negociar millores o compensacions a canvi d’acceptar el calendari de recuperació dels permisos. Però cal tenir present que, si en acabar aquesta setmana no s’ha arribat a un acord, aleshores és l’empresari qui decideix.

Un cop s’adopti aquest acord, cal que l’empresari ho notifiqui als treballadors amb un termini mínim de set dies abans d’aplicar els canvis. 

 • Què passa si l’empresari no negocia amb els treballadors?

En el cas que l’empresari no hagi intentat la negociació, les mesures que ordeni es poden considerar modificacions de la jornada de treball (si són prou importants i tenen un caràcter permanent) o una forma d’hores extraordinàries. I, com a hores extraordinàries, l’empresari està obligat a indemnitzar el treballador o bé amb diners o bé amb temps de descans.

Per tant si un empresari ordena als treballadors una sèrie de canvis en jornada, rendiment, torns, etc., i ho fa abans d’acabar la negociació, o sense ni tant sols iniciar la negociació prèviament, aleshores la seva decisió no està avalada pel Real Decreto-ley. I per tant cal considerar-ho o bé una modificació ordinària (que cal indemnitzar segons el cas) o una modificació substancial (si el canvi és prou important).

 • Els límits de la recuperació del permís retribuït.

El Reial Decret-llei deixa ben clar que les mesures de l’empresari no poden fer demanar més hores de treball anual que les que fixa el conveni col·lectiu. Igualment cal que entre una jornada i una altra hi hagi un mínim de dotze hores de descans. I es segueix tenint dret a un dia i mig de descans a la setmana, acumulable per un màxim de catorze dies. 

En cap cas el Reial Decret-llei disposa que no calgui pagar els plusos per horari nocturn, desplaçament, etc.

Aquí acaba la primera part d’aquest article, la setmana vinent respondrem a les dues altres preguntes que hem plantejat:

 1. Com afecta la recuperació del permís a les vacances?
 2. Com afecta la recuperació del permís als altres dies de permís retribuït?

Si necessita assistència jurídica per afrontar cap dels problemes que hem plantejat, si us plau posi’s en contacte amb CALDUCH ABOGADOS.