Els accidents de treball

Què és un accident de treball?

 Fins i tot a les feines més aparentment segures, és possible que un treballador es lesioni per les causes més diverses. En aquestes ocasions és molt habitual que l’accidentat es limiti a agafar una baixa laboral ordinària. Però cal tenir en compte que les lleis laborals preveuen que qualsevol lesió que pateixi un treballador durant el treball o com a conseqüència del treball. I per tant generen una obligació de l’empresari d’indemnitzar el treballador.

 

Així la Llei General de Seguretat Social inclou dins el concepte d’accident de treball:

– Els accidents que es pateixen durant el desplaçament d’anada o de tornada del lloc de treball tenen la consideració d’accidents de treball.

– Els accidents que es pateixen mentre es desenvolupa un càrrec sindical.

– Els accidents que es fan fent feines diferents a les de la teva ocupació habitual, sempre que es facin per encàrrec de l’empresari o per contribuir a la feina (seria el cas per exemple d’un oficial de construcció que també fa tasques de transport de materials).

– Les malalties o les lesions que s’adquireixin per causes diferents a les laborals però que empitjorin per culpa del treball.

– Els accidents que es produeixin durant actes de salvament.

– També es consideren accidents laborals els que es pateixen durant els períodes de descans.

 

Com es pot veure, la definició d’accidents de treball és molt àmplia i té un caràcter gairebé objectiu: qualsevol lesió que es pateixi durant la jornada de treball i al lloc de treball. Només hi ha una sèrie d’excepcions a aquesta norma general:

– Les degudes a força major. Sempre que no guardin relació amb el treball. Sempre que sigui una força major aliena al treball. Per exemple patir una insolació treballant no es considera força major.

– Quan es deguin a una imprudència greu del treballador. Sempre que no sigui una temeritat que provingui de la confiança que dona l’experiència en el lloc de treball.

 

Per tant, per demostrar que hi ha hagut un accident de treball cal demostrar que concorren tres condicions: la primera, que hi ha hagut un accident; la segona, que hi ha una relació laboral; després que hi ha una relació entre els dos fets. La presumpció de que tots els accidents succeïts al lloc de treball són accidents de treball juga clarament en favor dels treballadors. I és un reflex del seu dret a la integritat física i a la seguretat i la higiene en el treball (article 4.2 de l’Estatut dels Treballadors) així com de la suposició que l’empresari ha de garantir la realització de la feina en condicions adequades.

 

Per tant, veiem que no és necessari demostrar un greu incompliment de les condicions de seguretat per part de l’empresari: només que hi ha hagut un accident al lloc de treball en hores de feina. És en el seu cas l’empresari qui hauria de demostrar que els fets són fortuïts o no tenen relació amb la feina.

Un accident de treball genera un dret del treballador ha ser indemnitzat per l’empresari. La quantia de la indemnització es calcula en proporció a la importància dels danys.

Cal tenir present que molts convenis col·lectius també preveuen que els treballadors en baixa laboral per accident de treball han de cobrar una prestació igual a la del seu salari habitual.

En cas que es pateixi un accident laboral, sempre hi ha el risc que l’empresari intenti fer passar els fets per una accident ordinari (sobretot gràcies a l’accés que tenen a les mútues laborals). Per això es recomana que, davant de qualsevol accident de treball, es denuncïi la situació a la Inspecció de Treball, que realitzaria la pertinent investigació. Igualment si es visita urgències o un metge caldria que fes constar al seu informe que l’accident va passar al lloc de treball.

 

També recomanem que no s’accepti cap indemnització sense abans estudiar-la detingudament (cal tenir en compte que les assegurances són un concepte diferent a la indemnització). Per això recomanem consultar amb CALDUCH ABOGADOS en cas que es trobi en aquesta situació.