LA GUARDA I CUSTÒDIA DELS FILLS I EL SEU INCOMPLIMENT

LA GUARDA I CUSTÒDIA - Calduch Advocats

En el moment en que es divorcia o separa una parella la principal preocupació són els fills. En aquests casos la llei sempre busca protegir al màxim els interessos dels menors i aconseguir que la situació dels seus pares els causi el mínim de trasbals possible. En circumstàncies normals això implica que segueixi vivint a la mateixa casa, pugui continuar a la mateixa escola i pugui veure els seus pares el major temps possible. Per aquest motiu si es planteja aquesta situació a un jutge el més habitual es que es disposi l’anomenada guarda i custòdia compartida.

En la seva aplicació pràctica, això comporta que els dos progenitors segueixen tenint poder de decisió sobre els assumptes relatius al seu fill (per exemple: si ha de fer o no activitats extraescolars, si pot anar de viatge a l’estranger, etc.). I també implica que els menors han de repartir els seus temps entre les cases dels dos progenitors.

Això no comporta de manera obligatòria que un fill hagi d’estar el 50% dels dies amb cada pare, ja que la guarda i custòdia s’ha d’adaptar també a la realitat familiar. Així és possible que per motius laborals, distància entre els domicilis, necessitats del menor, etcètera, un dels progenitors passi menys dies a la setmana que l’altre. No per això però la situació deixa de ser guarda i custòdia compartida.

La guarda i custòdia sembla en principi la millor opció, però requereix una mínima comunicació entre les parts i un mínim compromís a complir allò que s’ha acordat. En els casos en que no es compleix aquest acord, es poden prendre mesures.

  • Incompliment del règim de guarda i custòdia.

El cas més habitual en que es dona aquest incompliment és que no es respectin les visites. Imaginem el cas d’un pare que no va mai a recollir els seus fills, o bé els torna dies o hores després d’allò acordat, o s’emporta els fills. O impedeix que l’altre progenitor contacti amb ells durant tot el període de vacances. Si bé la llei permet una certa flexibilitat en les visites, els jutges també són conscients de la importància que té per un nen o nena l’estabilitat i els horaris regulars.

Fins i tot en el cas que es compleixi escrupolosament amb els horaris i el calendari de recollides i retorns dels nens, pot haver-hi incompliment si un progenitor no té cura dels seus fills personalment. Així si aquests es deixen sempre en mans de cuidadors o parents (encara que siguin germans o avis) es pot considerar que hi ha un incompliment del règim de guarda i custòdia.

Davant aquests situacions d’incompliment, el progenitor perjudicat ot demanar judicialment que es modifiqui el règim existent. Aquesta modificació es pot encarar de dues maneres. Una, com un intent d’aconseguir que el conveni reflecteixi la realitat existent. L’altra, com una forma reduir la guarda i custòdia d’un progenitor irresponsable i evitar que els seus incompliments perjudiquin al fill comú.

  • Com demostrar un incompliment del règim de guarda i custòdia.

Un progenitor normalment no firma un rebut en recollir al seu fill, per aquest motiu per demostrar l’incompliment de la guarda i custòdia hem de recórrer a mitjans com aquests:

  • Missatges de text o emails entre progenitors.
  • Denúncies davant dels Mossos d’Esquadra. Incomplir el règim de visites en certs casos pot arribar a ser infracció penal. Encara que no sigui així, el que consti en una denúncia pot servir com a prova.
  • Informes del centre escolar sobre si el progenitor va a buscar o a recollir els fills.
  • Registres de trucades per demostrar la manca de comunicació.
  • La opinió dels fills.

Cal tenir en compte que, excepte en els casos de nens de més curta edat, en els processos sobre custòdia dels fills els jutges tenen en compte el parer dels fills sobre el règim de guarda i custòdia. Aquesta opinió es pot expressar directament pel fill en la seu judicial o mitjançant una exploració amb un psicòleg infantil, que permeti determinar com es la relació amb cada pare.

  • La guarda i custòdia i la pensió d’aliments.

La manca de pagament de la pensió d’aliments també és un motiu per modificar la guarda i custòdia. En aquest cas demostrar el deute és fàcil, ja que només cal aportar el rebut bancari.

  • Què fer si no pot complir amb el règim de guarda i custòdia .

Hem presentat aquest article des del punt de vista d’una progenitor que es veu perjudicat per l’incompliment del règim de guarda i custòdia. Però en el cas d’una persona que es trobi en el cas contrari. Si aquesta és la seva situació, hem de donar-li els presents consells:

Si no pot complir els termes de l’acord original per motius laborals, personals, de salut, etcètera, és important que intenti negociar amb l’altre progenitor per modificar les condicions de la guarda. Cal tenir en compte que la guarda i custòdia no és immutable en el temps, sinó que legalment s’ha d’anar adaptant a les condicions reals de cada família.

El que és important és no confiar-se en que la part contrària no farà res davant de reiterats incompliments, encara que siguin involuntaris. Cal tenir en compte que és molt diferent si un procés judicial s’encara com una modificació per incompliment d’una part, o com una sol·licitud d’adaptar la guarda a una realitat canviant. Tant si vostè està en un cas o en un altre recomanem els serveis de CALDUCH ABOGADOS si necessita advocats amb més de 20 anys d’experiència en dret de família.