DIVORCI I CUSTÒDIA COMPARTIDA

divorcio y custodia compartida

La custòdia compartida es consolida a Espanya.

Actualment la xifra se situa en el 43,1% dels processos judicials, una tendència que s’incrementa en gairebé tres punts percentuals respecte a les dades de l’exercici anterior.

La publicació de les dades estadístiques mostra la tendència a la consolidació de la custòdia compartida com a manera d’articular el règim de guàrdia dels menors en els processos de separació i divorci a Espanya.

Aquest règim recull l’opinió dels professionals que la valoren com la més beneficiosa per als menors d’edat, si bé aquest fet cal matisar-lo amb la possibilitat que tenen els fills d’influir en la decisió judicial per mitjà de la tècnica de l’exploració.

Aquest canvi va ser possible per la decisió del Tribunal Suprem en 2013, STS 2246/2013, de 29 d’abril de 2013, que va propugnar que el model de la custòdia compartida havia de ser el normal i només havia d’optar-se per altres guardes quan hi hagués justa causa que justifiqués l’excepcionalitat, bàsicament a causa de la situació personal del pare o de la mare.

El menor i els seus drets

Sobre les pretensions dels progenitors s’alça l’interès superior del menor, tal com recull el codi civil, i per això és important que, a partir dels dotze anys, el menor sigui escoltat i pugui manifestar les seves preferències i compatibilitats. Cal tenir en compte que ningú millor que el menor per a explicar la situació familiar, qüestió que a mesura que aquest s’acosta a la majoria d’edat acaba sent més rellevant.

La guàrdia i custòdia compartida pot sol·licitar-se en qualsevol moment del procés o fins i tot una vegada iniciat aquest o en la mateixa vista de divorci, si aquesta es realitza per la via contenciosa. En cas de dissolució matrimonial de comú acord pot fins i tot alterar-se el conveni regulador i optar per aquest model, encara que això suposi una transformació de les actuacions de divorci consensuat a un sense acord.

Què és la custòdia compartida?

La custòdia compartida en els divorcis no és una repartició exacta del temps d’estada del menor amb els seus pares ni implica que ningú hagi de pagar pensió d’aliments. La pensió ve determinada pel desequilibri econòmic entre les parts i haurà d’estudiar-se cas per cas.

La llei 16/2022 de 5 de setembre va modificar el art.92 del Codi civil en el sentit de precisar que no procedirà la guàrdia i custòdia compartida en cas de denúncia contra qualsevol dels pares, pels supòsits que allí es recullen, inclosa la violència domèstica, o els maltractaments a animals o l’amenaça de causar-los.

Aquesta reforma està recorreguda en el tribunal constitucional perquè podria vulnerar la presumpció d’innocència perquè tots els supòsits es basen en la mera denúncia i no en la condemna per sentència ferma.

El règim de dissolució del vincle matrimonial, o la parella de fet , amb l’existència de fills menors d’edat depèn de cada cas i val la pena informar-se amb caràcter previ de la situació personal de cadascun per a veure si té cabuda o no.

En Calduch Advocats podem explicar-li exactament quina és la seva situació en llaures a triar el millor camí per als seus interessos.

VOL MILLORAR LA SEVA JUBILACIÓ? ARA POT DEMANAR EL COMPLEMENT DE MATERNITAT PER PARES I MARES.

El complement de maternitat és una millora de la pensió de jubilació que vol reconèixer l’aportació demogràfica dels progenitors. És a dir, l’esforç que els va suposar al seu moment educar i criar els seus fills.

Fins a maig de 2022 aquest complement es reconeixia exclusivament a les mares (28 euros per fill cada mes, amb un màxim de quatre). No obstant això una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2019 ha reconegut també als pares el dret a cobrar aquest complement des del moment en què es produeix la jubilació, de manera retroactiva (i de fet també s’abonen els tres mesos anteriors). Considerant discriminatori que s’apliqués només a les mares i no als pares. I ara el Tribunal Suprem espanyol, reconeixent que era molt difícil pels pares demanar i aconseguir el complement abans de la sentència europea (fet que justifica que s’endarrereixi la sol·licitud del complement), ha considerat que tenen dret a percebre la prestació des del moment en que se’ls reconeix la jubilació (o des de gener de 2016, moment en que es va establir aquest complement).

Aquest complement només el pot percebre un dels dos progenitors. I cal complir els requisits que demana l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social.

Diversos diaris han informat que comunitats com ara Galícia s’estan tramitant les demandes d’aquest complement amb una gran rapidesa, tot i el gran nombre de persones que l’han reclamat. Hi ha a més a més una queixa davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea demanant que la Seguretat Social accepti aquestes sol·licituds.

És una oportunitat perquè molts jubilats i jubilades millorin la seva pensió. Per això recomanem a qualsevol persona que se’n pugui beneficiar que consulti a CALDUCH ABOGADOS com aconseguir el reconeixement d’aquest dret.

LA GUARDA I CUSTÒDIA DELS FILLS I EL SEU INCOMPLIMENT

LA GUARDA I CUSTÒDIA - Calduch Advocats

En el moment en que es divorcia o separa una parella la principal preocupació són els fills. En aquests casos la llei sempre busca protegir al màxim els interessos dels menors i aconseguir que la situació dels seus pares els causi el mínim de trasbals possible. En circumstàncies normals això implica que segueixi vivint a la mateixa casa, pugui continuar a la mateixa escola i pugui veure els seus pares el major temps possible. Per aquest motiu si es planteja aquesta situació a un jutge el més habitual es que es disposi l’anomenada guarda i custòdia compartida.

En la seva aplicació pràctica, això comporta que els dos progenitors segueixen tenint poder de decisió sobre els assumptes relatius al seu fill (per exemple: si ha de fer o no activitats extraescolars, si pot anar de viatge a l’estranger, etc.). I també implica que els menors han de repartir els seus temps entre les cases dels dos progenitors.

Això no comporta de manera obligatòria que un fill hagi d’estar el 50% dels dies amb cada pare, ja que la guarda i custòdia s’ha d’adaptar també a la realitat familiar. Així és possible que per motius laborals, distància entre els domicilis, necessitats del menor, etcètera, un dels progenitors passi menys dies a la setmana que l’altre. No per això però la situació deixa de ser guarda i custòdia compartida.

La guarda i custòdia sembla en principi la millor opció, però requereix una mínima comunicació entre les parts i un mínim compromís a complir allò que s’ha acordat. En els casos en que no es compleix aquest acord, es poden prendre mesures.

  • Incompliment del règim de guarda i custòdia.

El cas més habitual en que es dona aquest incompliment és que no es respectin les visites. Imaginem el cas d’un pare que no va mai a recollir els seus fills, o bé els torna dies o hores després d’allò acordat, o s’emporta els fills. O impedeix que l’altre progenitor contacti amb ells durant tot el període de vacances. Si bé la llei permet una certa flexibilitat en les visites, els jutges també són conscients de la importància que té per un nen o nena l’estabilitat i els horaris regulars.

Fins i tot en el cas que es compleixi escrupolosament amb els horaris i el calendari de recollides i retorns dels nens, pot haver-hi incompliment si un progenitor no té cura dels seus fills personalment. Així si aquests es deixen sempre en mans de cuidadors o parents (encara que siguin germans o avis) es pot considerar que hi ha un incompliment del règim de guarda i custòdia.

Davant aquests situacions d’incompliment, el progenitor perjudicat ot demanar judicialment que es modifiqui el règim existent. Aquesta modificació es pot encarar de dues maneres. Una, com un intent d’aconseguir que el conveni reflecteixi la realitat existent. L’altra, com una forma reduir la guarda i custòdia d’un progenitor irresponsable i evitar que els seus incompliments perjudiquin al fill comú.

  • Com demostrar un incompliment del règim de guarda i custòdia.

Un progenitor normalment no firma un rebut en recollir al seu fill, per aquest motiu per demostrar l’incompliment de la guarda i custòdia hem de recórrer a mitjans com aquests:

  • Missatges de text o emails entre progenitors.
  • Denúncies davant dels Mossos d’Esquadra. Incomplir el règim de visites en certs casos pot arribar a ser infracció penal. Encara que no sigui així, el que consti en una denúncia pot servir com a prova.
  • Informes del centre escolar sobre si el progenitor va a buscar o a recollir els fills.
  • Registres de trucades per demostrar la manca de comunicació.
  • La opinió dels fills.

Cal tenir en compte que, excepte en els casos de nens de més curta edat, en els processos sobre custòdia dels fills els jutges tenen en compte el parer dels fills sobre el règim de guarda i custòdia. Aquesta opinió es pot expressar directament pel fill en la seu judicial o mitjançant una exploració amb un psicòleg infantil, que permeti determinar com es la relació amb cada pare.

  • La guarda i custòdia i la pensió d’aliments.

La manca de pagament de la pensió d’aliments també és un motiu per modificar la guarda i custòdia. En aquest cas demostrar el deute és fàcil, ja que només cal aportar el rebut bancari.

  • Què fer si no pot complir amb el règim de guarda i custòdia .

Hem presentat aquest article des del punt de vista d’una progenitor que es veu perjudicat per l’incompliment del règim de guarda i custòdia. Però en el cas d’una persona que es trobi en el cas contrari. Si aquesta és la seva situació, hem de donar-li els presents consells:

Si no pot complir els termes de l’acord original per motius laborals, personals, de salut, etcètera, és important que intenti negociar amb l’altre progenitor per modificar les condicions de la guarda. Cal tenir en compte que la guarda i custòdia no és immutable en el temps, sinó que legalment s’ha d’anar adaptant a les condicions reals de cada família.

El que és important és no confiar-se en que la part contrària no farà res davant de reiterats incompliments, encara que siguin involuntaris. Cal tenir en compte que és molt diferent si un procés judicial s’encara com una modificació per incompliment d’una part, o com una sol·licitud d’adaptar la guarda a una realitat canviant. Tant si vostè està en un cas o en un altre recomanem els serveis de CALDUCH ABOGADOS si necessita advocats amb més de 20 anys d’experiència en dret de família.