QUÈ PASSA SI L’EMPRESA PER LA QUE ES TREBALLA CAMBIA DE PROPIETARI.

Les empreses i les societats poden viure canvis importants al llarg de la seva existència. Especialment en situacions de crisis. Així es pot donar el fet que l’empresa sigui absorbida per una altra mercantil, es fusioni amb una altra. O bé que caigui en fallida i, en el concurs de creditors, se l’adjudiqui un dels seus creditors. Pot ser, fins i tot, que la venta, la fusió, la fallida o l’escissió, no afecti tota l’empresa, sinó només afecti una unitat o una part de la seva activitat. En aquests casos, tothom es pregunta: què passa amb el meu lloc de feina? És possible que sigui acomiadat sense indemnització per aquest canvi?

 

  • La subrogació.

Per conèixer si es conserven o no els llocs de treball i les condicions laborals, primer cal saber l’abast del canvi empresarial. Si afecta una unitat productiva o una unitat econòmica que conserva la seva identitat, i el conjunt de mitjans organitzats per fer una activitat econòmica (essencial o accessòria), en aquests casos s’ha produït una subrogació. Subrogació signfica que, en aquest cas, la nova empresa ocupa el lloc de l’anterior en el paper d’empresari, de manera que el contracte laboral es conserva amb totes les condicions (salari, horari, tipus de feina, jornada, plusos, etc.). També es conserven els compromisos de protecció social, com pot ser qualsevol pacte per millorar la jubilació, ajudes, etc.

També es segueix el mateix conveni col·lectiu que s’havia aplicat fins aquell moment.

 

  • Quan NO es produeix subrogació.

L’element clau per entendre si hi ha o no subrogació és la continuïtat en l’activitat econòmica. Cal comprovar si la nova empresa adquireix prou elements productius com per continuar amb la mateixa activitat. Així per exemple no es produeix subrogació si el que s’està comprant és una factoria que porta tancada mesos, no té electricitat, i té els contractes de treball suspesos.

 

  • Responsabilitat solidària entre l’antiga i la nova empresa.

Aquesta subrogació implica que les dues empreses (la que fins ara contractava el treballador i la que es subroga en el seu lloc) tenen una responsabilitat solidària pel que fa als deutes amb els treballadors. Per tant que entri una nova empresa pot ser una ocasió per cobrar conceptes que una empresa en crisi havia deixat de pagat per falta de fons.

 

  • Com puc saber si estic o no davant d’una subrogació?

En ocasions les empreses no informen de la situació que està vivint. Els treballadors només senten rumors, fins que els expliquen què ha passat amb el mínim de detalls. En aquests casos cal tenir clar que hi ha una obligació d’informar als treballadors de manera anticipada d’aquests canvis amb una antelació suficient.

La informació que s’ha de transmetre als treballadors inclou les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials dels canvis. Els motius del canvi i la dita prevista per la transmissió de titularitat.

L’Estatut dels Treballadors preveu expressament que la manca d’informació dels dos empresaris als treballadors comporta la nul·litat de les decisions no anunciades (fins i tot si ho comuniquen, però amb poca antelació). La llei fins i tot impedeix que es pugui utilitzar com excusa que el propi empresari no tingui suficient informació en aquell moment (per exemple perquè una altra empresa que la dirigeix no li hagi subministrat prou dades).

 

  • El nou empresari pot modificar el contracte de treball?

La subrogació no impedeix que el nou empresari, a l’adquirir l’empresa,  introdueixi alguns canvis. Però abans de fer-ho ha d’obrir un període de consultes amb els representants dels treballadors i intentar de bona fe arribar a un acord amb ells.

Si aquests canvis són de caràcter substancial (és a dir un canvi important que afecta a la jornada, el salari, el tipus de feina, etc.), aleshores cal obrir un procediment de negociació col·lectiva.

 

  • Què cal fer si vostè es troba en aquesta situació.

El més important és recordar que existeix la subrogació al seu favor. Per tant, en principi, un canvi en l’empresa no afecta al seu lloc de treball, que es manté en les mateixes condicions. Després ha de tenir clar que té un dret a ser informat prèviament de qualsevol transmissió del seu centre de treball, i que el no fer-ho pot posar en problemes a l’empresa.

 

Una trampa habitual en aquests casos és que el nou empresari digui al treballador que, per conservar la feina, cal que es firmi un nou contracte amb ell. Aquí el que es pretén realment es que es renuncïi la situació anterior i es passi a tenir un nou contracte amb noves condicions, normalment més desfavorables. Cal que recordem, doncs, que encara que entri en joc un nou empresari, la relació de treball sobreviu al canvi, i sempre amb les mateixes condicions

És necessari tenir en compte també que els treballadors poden i tenen que actuar conjuntament en la defensa dels seus interessos. Per això és important posar-se en contacte amb els seus companys per veure si també estan afectats i planificar una resposta conjunta.

En el cas, però, que rebi una carta o un avís de que modificaran substancialment el seu lloc de treball per motiu de la subrogació, el més important es que no accepti cap modificació si no està segur del que comporta el canvi. Per això recomanem que es deixi assessorar per professionals en dret laboral com els de CALDUCH ABOGADOS.