SI UN ACCIDENT EMPITJORA UNA LESIÓ ANTERIOR, ESTEM DAVANT D’UN ACCIDENT DE TREBALL?

En un article anterior vam definir què és un accident de treball i els
conceptes que engloba. Ara bé, en ocasions els accidents de
treball no són noves lesions, sinó un agreujament de malalties o
problemes de salut ja existents. En un cas com aquest, en que la feina no
causa un nou perjudici, sinó que agreuja un problema ja existent, es pot
parlar d’accident de treball?

Aquí hem de partir de l’estudi de l’article 115 de la Llei General de la
Seguretat Social. En el seu apartat 2.f la norma diu que es considera
accident de treball:

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el
trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión
constitutiva del accidente.

És important destacar que una lesió es considera accident de treball
encara que no hi hagi una falta de seguretat o d’higiene al lloc on es
presten serveis. Cal només que les tasques encomanades causin una lesió
malaltia que generin un perjudici per a la salut.

Tampoc és necessari que l’accident laboral afecti la part del cos en la qual
el treballador té la malaltia. Només que aquesta lesió empitjori un
problema que ja es pateix. Així per exemple és possible que en trencar-se
una cama en una caiguda a la feina s’empitjori una lesió preexistent a la
columna vertebral.

Això succeeix també en el cas de les anomenades malalties o lesions
silents. És a dir, el cas d’una dolencia que es desconeixia al moment de
l’accident. Pensem que en alguns casos alguns problemes (com lesions
lumbars que es manifesten després d’anys de treball físic) no causen
molèsties greus fins que no es pateix una lesió laboral.

Sentencia del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 2013

Es cierto que el trabajador ya padecía lesiones degenerativas en su
columna vertebral antes del accidente. Pero esa patología no le
había mermado sus facultades para ejercer las labores propias de la
profesión que ejercía -no consta siquiera la existencia de bajas
anteriores a causa de esas dolencias- y después del accidente
quedó incapacitado. El supuesto aparece así como paradigma del
mandato legal: lesiones anteriores al accidente que se agravan a
consecuencia del sufrido en el desempeño del trabajo

Cal tenir també present que els efectes d’una lesió no es fan evidents a
vegades fins mesos després de l’accident. Però que el concepte d’accident
laboral també inclou les seqüeles, per tant aquestes situacions també
estan incluides per la llei. Així ho diu el Tribunal Suprem:

(…) ser doctrina reiterada de esta Sala la de que es constitutiva de
accidente laboral toda agravación de cualquier enfermedad
preexistente que sufra el trabajador y se produzca con ocasión del
accidente (Sentencia de 15 de juliol de 2015).

No s’ha de menysvalorar mai la diferència entre que una lesió es consideri
o no accident de treball. En primer lloc perquè la prestació per incapacitat
és més elevada en els casos d’accidents laborals. Després perquè en els
casos en que la lesió o la malaltia laboral causen incapacitat, la prestació
que s’obté resulta millorada en un 30%. Per últim, però no menys
important, molts convenis col·lectius preveuen beneficis pels accidentats.
O fins i tot obliguen l’empresa a tenir assegurances a favor d’aquests
treballadors.

Si té el dubte de si una lesió es podria considerar laboral, li recomanem
posar-se en contacte amb CALDUCH ABOGADOS per aconseguir
assessorament jurídic.