LA NUL·LITAT DE LES TARJETES REVOLVING.

Com aconseguir la devolució dels interessos pagats en aquesta
mena de crèdits.

Avui dia molts bancs ofereixen als seus clients sistemes de crèdit
revolving. Aquest és un sistema pel qual l’entitat concedeix una línia de
crèdit amb un import màxim del qual es pot fer ús durant un període
determinat. L’usuari estableix la quota que desitja pagar tots els mesos,
quantitat formada per part de l’import que utilitza més els interessos
generats per l’import disposat. En ocasions aquest sistema no requereix
que el client tingui un compte corrent amb el banc, i només necessita fer
trucades telefòniques per a que realitzin ingressos al seu compte habitual.

En moltes ocasions aquests crèdits es concedeixen amb un tipus d’interès
molt elevat, que es justifica en base al risc que corre l’entitat financera.
Això fa que si algú s’endarrereix en tornar el préstec, es pot acabar
trobant que el banc li demana que torni el doble del que va prestar en el
seu moment.

En realitat però els consumidors no tenen que aguantar aquesta situació.
Existeix una reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem considerant que
els interessos notablement superiors als normals són excessius i usuraris.
Els interessos normals es calculen en base a l’interès mitjà ordinari de les
estadístiques que publica el Banc d’Espanya. Per a identificar el que seria
abusiu, la sentència del Tribunal Suprem 628/2015 de 25 de novembre va
considerar que un interès superior al normal (en aquest cas un 24,6%)
però inferior al seu doble ja era excessiu.

Només es podrien permetre interessos tant elevats en casos en que, per
exemple, el prestatari pretengui un negoci d’elevat rendiment però també
d’elevat risc, cosa que justificaria un interès proporcional al perill. Però és
evident que en la majoria dels crèdits revolving no es donen aquestes
circumstàncies.

En base al seu caràcter abusiu i il·legal, una sentència pot aconseguir que
es declari nul un préstec amb interessos d’aquesta mena i no només
aconseguir que no s’hagin de pagar els interessos que es deguin, sinó
aquells que el client ha abonat des del moment de la constitució del
préstec. Per tant s’haurà de tornar la quantitat prestada, però no els seus
interessos.

 • En el cas d’empreses o de préstecs per negocis.

La majoria de la normativa sobre interessos usuraris deriva de la
legislació sobre consumidors (en termes legals, es consideren usuaris les
persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit diferent al
professional o empresarial). Això no evita però que els préstecs
mercantils es puguin beneficiar de la prohibició de la usura sota certes
circumstàncies. Així en aplicació de la Llei de 1908 sobre repressió de la
usura es pot declarar la nul·litat un negoci jurídic en aquestes
circumstàncies:

 • Interès notablement superior al normal i desproporcionat amb les
  circumstàncies al cas, o en condicions que resultin abusives.
 • Préstec acceptat només en base a la situació anguniosa, la
  inexperiència o la limitació de facultats mentals. Si el préstec és per
  una empresa, les circumstàncies difícils han de ser per l’entitat, no
  pels seus socis (encara que siguin socis únics).
 • Es suposi rebuda major quantitat que la realment entregada, siguin
  quines siguin la seva entitat i circumstàncies.

Per posar un exemple, el Tribunal Suprem va considerar que un préstec a
sis mesos, amb un interès de demora del 30%, una garantia hipotecària
superior a la quantitat prestada, cobrament anticipat d’interessos i
situació angoixant del prestatari era usura.

Cal demostrar tots aquests punts per a que estiguem davant d’un negoci
usurari. En conjunt doncs els crèdits revolving de les empreses també
poden ser usuraris, però amb uns requisits més estrictes.

Si vostè ha contractat un préstec revolving amb un interès abusiu, no es
resigni a aquesta situació i reclami el seu dret. CALDUCH ABOGADOS
disposa d’advocats que poden ajudar-lo.