LEGALMENT LA FIANÇA DEL LLOGUER NOMÉS PUJA A UNA MENSUALITAT.

  • Què és la fiança?

 

Quan es contracta el lloguer d’un habitatge, les dues parts (el propietari i el llogater), el segon ha d’entregar una fiança. La fiança és una quantitat econòmica que es diposita per garantir el correcte compliment del contracte. Concretament garanteix tres aspectes:

 

  • El pagament de l’arrendament. Això no vol dir que el darrer mes del lloguer estigui cobert per la fiança, com es pensa a vegades.El llogater no pot decidir que, com l’arrendador ja té diners seus, no té perquè abonar-li cap mensualitat.

 

  • El pagament de subministrament (aigua, llum, gas…) que deixi sense pagar el llogater.

 

  • Conservació de l’habitatge. És a dir, petites reparacions d’ús ordinari. No obres necessàries per mantenir l’espai habitable (que són responsabilitat de l’arrendador). Això no inclou la neteja de l’habitatge per preparar-lo per un altre llogater.

 

  • Quina és la quantia de la fiança?

 

Per l’article 36 de la llei d’arrendaments urbans, el lloguer d’un habitatge té una fiança equivalent a una mensualitat; el lloguer diferent al d’habitatge, de dues mensualitats. A menys que es pacti quelcom diferent.

 

  • Obligació d’ingressar la fiança.

 

Un cop s’ha abonat la fiança, a algunes comunitats autònomes cal ingressar-la davant d’un organisme oficial. En el cas català cal ingressar-ho davant l’Institut Català del Sòl. No fer-ho pot comportar una sanció d’entre el 35 i el 75% de la fiança, a menys que es regularitzi la situació.

 

 

 

  • Casos en que es pot conservar la fiança.

 

Normalment un cop acaba el temps del lloguer, l’arrendador ha de tornar l’import de la fiança. Ara bé, l’arrendatari pot quedar-se-la total o parcialment en els següents casos:

  • Quan hi hagi danys a l’habitatge que siguin culpa de l’arrendatari, sigui per culpa o negligència.
  • Quan hi hagi danys superiors al normal deteriorament per ús, per considerar que hi ha hagut un ús anormal de l’habitatge.

 

En aquests casos es pot conservar la fiança en un import equivalent a la quantia del dany.

 

En aquests casos el problema sempre és demostrar els danys, i potser fins i tot la culpa dels mateixos (a menys que el llogater els admeti). Es recomana sempre fer un dossier fotogràfic de l’habitatge abans d’entregar el pis en lloguer. I en cas de llogar un pis amb mobles, fer un inventari del mateix, que el llogater hauria de firmar en reconeixement.

 

  • Què passa si no es torna la fiança.

 

En principi aquesta suma s’ha de tornar en el moment en que s’acaba el contracte de lloguer. Ara bé, en el cas en que el propietari es negui a tornar la fiança sense una causa justificada, caldrà reclamar-li. Cal tenir en compte que si no es retorna aquesta quantitat en el termini de trenta dies es generen interessos igual als legals.