PUC RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ D’UNA CLÀUSULA SÒL QUAN JA HE PAGAT TOT EL PRÈSTEC?

En altres articles hem parlat de les clàusules sòl, i de la manera com les persones perjudicades per aquestes poden demanar que els hi retornin el que han pagat per interessos abusius. Ara volem dedicar uns moments a parlar de quin termini i en quines circumstàncies es poden reclamar aquestes quantitats.

El primer que cal entendre és que una clàusula d’un contracte que contingui condicions abusives (com seria una clàusula sòl, que fixa un topall mínim del qual no pot baixar l’interès d’un préstec) és no només il·legal, sinó també nul·la de ple dret. La nul·litat es dona en aquells casos en que un acte jurídic contradiu la llei d’una manera tant greu que no és esmenable, pel qual es considera com si mai hagués existit.

Això vol dir que no només es pot demanar la nul·litat de clàusules sòl d’hipoteques que encara estiguin vigents (és a dir, que encara estiguem pagant) sinó que es pot demanar la nul·litat de clàusules sòl de negocis que ja estiguin finits. És a dir, que ja s’hagi tornat el préstec complet. En aquests casos es té un termini de quatre anys des de la finalització per reclamar la devolució de l’excés pagat (article 1301 del Codi Civil).

Per tant dins d’aquest termini és perfectament possible reclamar un pronunciament judicial que declari la nul·litat de la clàusula sòl i la devolució dels interessos pagats. En base al que disposa l’article 1301 i l’article 6 de la Directiva 93/13/CEE, del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en contractes celebrats amb consumidors.

Una sentència molt recent del Tribunal Suprem s’ha pronunciat en aquest sentit. D’aquesta manera es rebat la tèsis segons la qual no té interès jurídic discutir la nul·litat d’un contracte conclòs. En la sentència 662/2019 de 12 de desembre, el Suprem ha considerat que els consumidors tenen dret a reclamar el reintegrament dels interessos abusius imposats per una 

clàusula enganyosa, com és el cas d’una clàusula nou. I que per tant hi ha un dret també a demanar en la mateixa acció judicial la declaració de nul·litat, ja que aquesta valoració és un pas previ per aconseguir la devolució.

És important tenir en compte també que la devolució es reclama per totes les quotes en que s’ha pagat de més.

En conjunt, si vostè has estat perjudicat per una clàusula sòl, té encara l’oportunitat de recuperar el que es seu. CALDUCH ABOGADOS té experiència en clàusules sòl i posa els seus juristes al seu servei.