QUÈ FAIG SI HE PATIT UNA NEGLIGÈNCIA MÈDICA?

Tothom que es sotmet a un tractament mèdic assumeix un risc, encara
que sigui limitat. I fins en les millors circumstàncies, una negligència o un descuit pot tenir severes conseqüències per la salut. En aquests casos la
víctima d’aquest error no té perquè resignar-se, sinó que ha de reclamar
al servei mèdic que la indemnitzi per aquest greuge.

Un dels factors que fan més respecte a l’hora de reclamar és demostrar la
concreta negligència. Com puc demostrar el moment, o el concret error
que ha perjudicat la meva salut?

Amb aquest article volem demostrar que, legalment, el més important és
demostrar que el servei sanitari no va actuar amb la diligència ni la
precaució exigibles. I que a més a més en els casos més greus la
importància del dany ja demostra que el tractament no va ser l’idoni.

  • Responsabilitat del servei mèdic.

La relació del pacient amb el servei sanitari parteix de la base d’una
desigualtat: es considera que el servei sempre disposa de major
informació i de majors recursos que els seus usuaris, motiu pel qual
aquests tenen dret a una major protecció.

La responsabilitat del servei sanitari ha estat articulada per la
jurisprudència en base a la Llei General de Consumidors i Usuaris, la qual
garanteix als usuaris (en aquest cas els pacients), el dret a un servei que
garanteixi uns mínims d’eficàcia i seguretat. Si bé la llei no pot exigir un
resultat absolut de guariment, sí cal que el tractament es realitzi
conforme a totes les normes que demana la professió mèdica (lex artis). I
això inclou tant el diagnòstic, com el tractament mèdic o quirúrgic, com
l’atenció que es rep estant en un centre sanitari.

Article 148 de la Llei de Consumidors i Usuaris.


Se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta
llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario.

Això comporta que si el servei mèdic es desvia d’aquestes normes i es
genera un resultat negatiu, es genera un dret a ser indemnitzat. Per tant
si es demostra que amb un tractament adequat no hi hauria hagut cap
efecte, o que l’efecte és incompatible amb una atenció correcta, la llei
obliga al servei mèdic a indemnitzar al perjudicat.

Això no vol dir que en qualsevol cas en que el tractament no sigui
perfecte hi hagi responsabilitat mèdica, perquè sempre cal demostrar una
mínima negligència o culpa del servei (o dels seus facultatius). Però el
que volem ressaltar és que en molts casos els tribunals consideren que
els resultats adversos són prova de la mala gestió.

Per tant el criteri dels tribunals avui dia es basa en valorar si hi ha hagut
un funcionament incorrecte dels serveis mèdics, contrari a les normes de
seguretat i correcció, més que no pas estudiar la conducta concreta del
facultatiu.

Fins i tot en casos en que el dany causat era un dels riscos previsibles
d’una intervenció mèdica, i s’havia informat prèviament al pacient
d’aquest risc, una sentència va obligar a indemnitzar al centre mèdic. I
això perquè el tractament que s’havia seguit no va ser l’adequat.

  • Casos de greuge desproporcionat.

En algunes circumstàncies, el Tribunal Suprem ha considerat que no cal
demostrar una conducta negligent o culpable quan el resultat d’aquesta
és evident. Això és el que passa quan el pacient pateix un dany tan greu
que evidencia que no s’han seguit les correctes normes mèdiques en el
seu tractament. En aquests casos no cal que es demostri la concreta
conducta que ha causat el dany, sinó que és el servei sanitari qui ha
demostrar que la conducta va ser correcta, o que les malalties o lesions
patides es deuen a altres causes.


El Suprem fa aquesta atribució de la càrrega de la prova per considerar
que el servei és qui té més facilitat per demostrar aquests fets (Sentència
del Tribunal Suprem de 5 de gener de 2007).

En conjunt, creiem que les persones afectades per aquestes situacions no
s’han de desanimar davant d’aquest repte, i els recomanem que consultin
a CALDUCH ABOGADOS, on comptem amb juristes amb experiència, i
pèrits que els poden ajudar en un litigi d’aquesta mena.